Gradonačelnik obišao početak izgradnje kanalizacijske mreže na području MO Sinjoretovo

Danas su započeli radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u MO Sinjoretovo. Gradonačelnik Branko Dukić sa suradnicima, predstavnicima Odvodnje i izvođača radova obišao je gradilište. Pritom je izjavio:
Izuzetno sam zadovoljan početkom ovih radova koji se odvijaju u isčekivanju natječaja za radove na aglomeraciji Zadar-Petrčane,a koji će nakon provedene javne nabave obuhvatiti Bokanjac, Kožino i Petrčane. Direktor Odvodnje Grgo Peronja izvjestio me je kako će se ovim projektom još 377 kuća spojiti na kanalizacijsku mrežu, a to znači da Grad Zadar grabi prema svome cilju, gradu bez crnih jama.

18. ožujka 2020. potpisan je Ugovor za izgradnju projekta Izgradnja kanalizacijske mreže na području MO Sinjoretovo sa Vodoinstalacijom d.o.o. Zadar u iznosu od 27.770.876,76 kn bez PDV-a, a  25. ožujka 2020. i Ugovor za provedbu stručnog nadzora nad projektom Izgradnja kanalizacijske mreže na području MO Sinjoretovo sa Civil Engineering Consultancy d.o.o. Zadar u iznosu od 169.000,00 kn bez PDV-a.

Tijekom ožujka došlo je do eskalacije pandemije izazvane virusom COVID 19, a smirivanjem stanja omogućen je početak izgradnje 15. lipnja 2020. godine. Rok izvođenja radova je 25 mjeseci.

Ovim se Projektom rješavaju oborinske i fekalne vode zasebnim kolektorima, razdjelnim sustavom odvodnje. Kolektori fekalne kanalizacije spojeni su na izgrađeni kolektor u ulici Augustina Kažotića i direktno na UPOV Centar Zadar. Prikupljene oborinske vode ispuštaju se u potok Ričinu, nakon pjeskolova i kišnih rešetki s taložnikom. Područje obuhvata je istočno od potoka Ričina, čime je obuhvaćen velik dio četvrti Sinjoretovo. Sustav odvodnje izgraditi će se u ulicama: Danijela Farlattija, Ante  Strgačića, don Vladislava Cvitanovića, Ignjata Joba, Knezova Draškovića, Matije Vlačića, Lovinačka, Ive Dulčića, MIchiela Sanmichiela, Vjekoslava Karasa i Andrije Maurovića.

Ukupna duljina fekalne odvodnje iznosi 5.794 m, a oborinske odvodnje 3.308 m i 377 priprema za  kućne priključke.