GRADSKO VIJEĆE BIOGRADA S dnevnog reda skinute točke vezane za proračun

Na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Biograda odmah na početku su
s dnevnog reda odmah skinute tri točke dnevnog reda, i to:
1. prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prvo
polugodište 2016.godine
2. prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Biograda za 2016.godinu
rebalans ( u kojem se uz ostalo povečava reprezentcija sa 300.000,00 na
600.000,00 kuna)
3. prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovno
financiranje političkih stranaka
uz obrazloženje nepripremljenosti materijala i netočnih podataka.
Pitanja vijećnika (SDP) su bila vezano za sufinanciranje katastarske
izmjere koja je prema mišljenju suda protuzakonita jer se nije smjelo
naplačivati svakom suvlasniku parcele po 700,00 kuna nego razmjerno
suvlasničkom djelu.
Na pitanje zašto udruga Volonter zapošljava voditelja projekta PPS
destinacije nismo dobili odgovor.
Ono što je na ovoj kao i svakoj drugoj sjednici prevladavalo je donošenje
odluka o prodaji gradskih terena. Jednu takvu odluku od prodaji gradskog
terena nasuprot srednje škole Biograd su bez problema podržali viječnici
HDZ-a (Lukačić.Stamičar,Bogdanić, Tomić, Kulaš, Mršić,Ražov Radas i ostali.
Upitna je cijena po kojoj je prodano, a to je 1.060,00 kuna iako je
procjenjena tržišna cijena bila 1.500,00 kuna.
Obrazloženje Gradonačelnika je da se nitko nije javio na prvi natječaj iako
čisto sumnjamo da se ta lokacija teško prodavala,pa nam ostaje sumnja u
pogodovanje a imajući u vidu da otkup terena za prometnice na Grandi ili
Torovima grad vrši po 1.500,00 kuna po kvadratu po procjeni istog
procjenitelja.
Da li je pogodovanje ili ne tvrtki C.P.I.EXPERTUS d.o.o. Donje Svetice
procjenite sami, a radi se o površini od 4.946 m2.
Uz ostalo odlukom svih vjećnika HDZ-a donesene su i sve ostale odluke o
prodaji nekretnina u vlasništvu Grada, kao i odluka o prijenosu u
vlasništvo bez naknade Domu Sv, Ante i to nekretnine u k.o.Biograd od
12.839 m2 iznad Kožine,šuma, a u svrhu izgradnje mirovinskog doma, čiji je
vd direktora Ivan Čupić.