Imenovana nova Uprava Sveučilišta u Zadru

Zadar,  3. listopada 2023. godine

Na izvanrednoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru 3. listopada 2023. godine rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić predložio je prorektore koje je potvrdio Senat. Imenovani su: prorektorica za studente i studije prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, prorektorica za organizaciju, ljudske potencijale i izdavaštvo izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević i prorektor za međuinstitucijsku suradnju i internacionalizaciju Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Marko Lukić.

Dana 2. listopada rektor prof. dr. sc. Josip Faričić imenovao je pomoćnicu rektora za kvalitetu izv. prof. dr. sc. Ivanu Lončar.

Prorektori i pomoćnica rektora imenovani su za mandatno razdoblje rektora do 30. rujna 2027. godine.

Prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, redovita profesorica, područje humanističkih znanosti, polje filologija, Odjel za germanistiku – prorektorica za studente i studije (zaduženja: kvaliteta studiranja, uključivanje studenata u sveučilišne i izvansveučilišne aktivnosti, studentski standard, prijediplomski, diplomski i integrirani studiji, ISVU, priprema inicijalnih akreditacija i reakreditacija studijskih programa)

Anita Pavić Pintarić redovita je profesorica u području humanističkih znanosti, polje filologija (germanistika) na Odjelu za germanistiku Sveučilišta u Zadru. Težište njenog znanstvenog rada obuhvaća izražavanje emocionalnosti, fiktivnu usmenost, frazeologiju, translatologiju, pragmalingvistiku te kontrastivno i dodirno jezikoslovlje. Surađivala je na nizu međunarodnih znanstvenih projekata i vodila bilateralni istraživački projekt. Objavila je šezdesetak znanstvenih članaka i dvije znanstvene monografije, od kojih jednu samostalno (Deutsche und kroatische Idiome kontrastiv. Eine Analyse von Ausdruck und Funktion, 2015.), a jednu u koautorstvu (Prostor i kretanje u govorima zadarskoga kraja, 2021.). Izvršna je urednica za jezikoslovlje u časopisu GEM – Germanistica Euromediterrae te kourednica pet knjiga. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, a bila je i članica organizacijskog i znanstvenog odbora mnogih znanstvenih skupova. Od 2019. do 2023. godine bila je pročelnica Odjela za germanistiku, a od 2013. znanstvena voditeljica Austrijske knjižnice Dr. Alois Mock. Sudjeluje u radu niza povjerenstava i radnih skupina, a redovito sudjeluje u programima popularizacije znanosti i povezivanju znanstvenika i škola.

Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, redoviti profesor u trajnom izboru, područje društvenih znanosti, polje psihologija, Odjel za psihologija – prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu (zaduženja: znanstvena djelatnost uključujući znanstvene projekte i znanstvenu infrastrukturu, poslijediplomski doktorski studiji, specijalistički studiji, digitalizacija)

Zvjezdan Penezić je  redoviti profesor u trajnom izboru na Odjelu za psihologiju. Predaje na svim sveučilišnim razinama studija, a posebno područje interesa mu je psihologija ličnosti. Koautor je jednog sveučilišnog udžbenika (Upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom: Kompetencijski profil ravnatelja, 2016.), koautor jedne znanstvene monografije (Ličnost: Razvojno-psihološka perspektiva, 2018.) i kourednik dvije znanstvene monografije izdane u Hrvatskoj (Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva, 2014.) i u inozemstvu (Parenthood and parenting in Croatia: a developmental and socio-cultural perspective, 2015.). Autor je i koautor više od 80 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u relevantnim psihologijskim časopisima i publikacijama u Hrvatskoj i inozemstvu, a brojne rezultate istraživanja uspješno je predstavio i na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Glavni je urednik časopisa Suvremena psihologija. Bio je istraživač na šest znanstveno-istraživačkih projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Trenutno je suradnik na dva projekta koje financira Hrvatska zaklada za znanost.  Voditelj je dijela projekta Horizon 2020 Research for Society koji se izvodi na Sveučilištu u Zadru. Bio je mentor za izradu preko 100 diplomskih radnji i završnih radova, za četiri obranjene doktorske disertacije, te komentor dvije doktorske disertacije. Bio je pročelnik Odjela za psihologiju i prorektor Sveučilišta u Zadru. Za znanstveni i stručni rad dobio je više nacionalnih nagrada.

Izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević, izvanredna profesorica, područje interdisciplinarnih znanosti, polje geografija, Odjel za geografiju – prorektorica za organizaciju, ljudske potencijale i izdavaštvo (zaduženja: koordiniranje sveučilišnih centara, službi i ureda, unaprjeđenje uvjeta rada, unaprjeđenje i usavršavanje zaposlenika, izdavačka djelatnost, knjižnična djelatnost)

Lena Mirošević izvodi nastavu na prijediplomskom i diplomskom studiju geografije, te na poslijediplomskom studiju Jadran – poveznica među kontinentima na Sveučilištu u Zadru, a od 2020. godine sudjeluje u izvođenju nastave na zajedničkom obrazovnom programu Europskog sveučilišta za pametno i održivo upravljanje urbanim obalnim prostorima (EU-CONEXUS).  Područje znanstvenog interesa su kulturalna i historijska geografija. Bila je zamjenica pročelnice i pročelnica Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru. Suvoditeljica je poslijediplomskoga doktorskog studija Jadran – poveznica među kontinentima. Bila je suradnica na nekoliko znanstvenih projekata, suradnica je na jednom znanstvenom projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost, a bila je i voditeljica projekta Kulturni krajolik kao izvor znanja o organizaciji prostora koji je financiralo Sveučilište u Zadru. Samostalno i u koautorstvu objavila je veći broj znanstvenih radova, od toga 20 u časopisima indeksiranim u WOS-u i Scopusu, a sudjelovala je i na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Prof. dr. sc. Marko Lukić, redoviti profesor, područje humanističkih znanosti, polje filologija, Odjel za anglistiku – prorektor za međuinstitucijsku suradnju i internacionalizaciju (zaduženja: internacionalizacija, uspostava i provedba međuinstitucijske suradnje u području znanosti, visokog obrazovanja i kulture)

Marko Lukić je redoviti profesor na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru, gdje predaje kolegije iz američke književnosti, gotičkog i horor žanra, popularne kulture i kulturnih teorija. Njegovi istraživački interesi uključuju američku popularnu kulturu, humanu geografiju i prostornost u književnosti i filmu te suvremeni žanr horora. Objavio je velik broj znanstvenih radova, a kod uglednog svjetskog izdavača Palgrave Macmillan objavio je knjigu Geography of Horror – Spaces, Hauntings and the American Imagination (2022.). U više mandata bio je pročelnik Odjela za anglistiku. Glavni je urednik časopisa [sic] – časopisa za književnost, kulturu i književno prevođenje, direktor je međunarodne konferencije Re-Thinking Humanities and Social Sciences te suosnivač udruge Centar za društveno-humanistička istraživanja. Predsjednik je Hrvatskoga Kendo saveza.

Izv. prof. dr. sc. Ivana Lončar, izvanredna profesorica, područje humanističkih znanosti, polje filologija, Odjel za hispanistiku i iberske studije – pomoćnica rektora (zaduženja: koordinacija sustava za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete svih aspekata rada Sveučilišta u Zadru)

Ivana Lončar završila je studij španjolskog jezika i književnosti i komparativne književnosti i doktorirala u području hispanske lingvistike na Sveučilištu u Zagrebu. Od akad. god. 2018./2019. zamjenica je pročelnika Odjela za hispanistiku i iberske studije, a od akad. god. 2021./2022. voditeljica je Centra za strane jezike Sveučilišta u Zadru. Od 2017. do 2022. bila je predsjednica sveučilišnog Povjerenstva za unaprjeđivanje kvalitete. Godine 2019. dobila je Rektoričinu nagrada za izuzetna postignuća na promicanju sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Zadru. Usavršavala se na brojnim stranim sveučilištima (Sveučilište Complutense u Madridu, Sveučilište Alcalá de Henares, Sveučilište Ivane Javakhishvili u Tbilisiju i dr.) te izlagala na više znanstvenih skupova u inozemstvu. Trenutno surađuje na dva međunarodna frazeološka projekta, a njeni su znanstveni interesi u području frazeografije, leksikografije i traduktologije. Godine 2023. objavila je Hrvatsko-španjolski rječnik.