KAPOVIĆ: Poziv na poštivanje i provođenje zakona nije prijetnja! KAPOVIĆ: Poziv na poštivanje i provođenje zakona nije prijetnja!
Općina Vir na čelu s Kristijanom Kapovićem poslala je priopćenje za medije koje uz njega potpisuju i pročelnice Paola Žepina i Katarina Radović. Objavljujemo... KAPOVIĆ: Poziv na poštivanje i provođenje zakona nije prijetnja!

Općina Vir na čelu s Kristijanom Kapovićem poslala je priopćenje za medije koje uz njega potpisuju i pročelnice Paola Žepina i Katarina Radović. Objavljujemo ga u cijelosti.

“Nakon iznijetih izjava u medijima od strane pročelnika Olivia Meštrovića i pomoćnice pročelnika Ivone Cote Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije kao reakciju na održanu press konferenciju od strane Općine Vir, primorani smo još jednom pojasniti nezakonitosti u postupku donošenja građevinske dozvole za gradnju benzinske postaje na Viru van građevinskog naselja,
odnosno izvan GP- a (građevinskog područja) PPUO Vir.
Kao što smo već naveli, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije odnosno pomoćnica pročelnika Ivona Cota je prekršila odredbe članka 129. stavka l. i 2. Zakona
o općem upravnom postupku (,,Narodne novine” br.47/09), članka 3. stavka l. točke 7., članka 108. i 110.
Zakona o gradnji (,,Narodne novine” br. 153/13, 20117), članka 3. stavka l. točke 12. i st. 34., članka 76. st. 2. točka l. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine” br. 153/13, 65/17), i odredbe od članka 60. do članka 70. koje pokrivaju gradnju van naselja odnosno izvan GP- a Prostornog plana uređnja Općine Vir (,,Službeni glasnik Zadarske županije” br. 2104, Službeni glasnik Opdine Vir” br. 1/07).
Sukladno navedenom, po Zakonu o upravnom postupku Općina Vir je javnopravno tijelo koje se vodi u registru javnopravnih tiiela Republike Hrvatske pod brojem JPT 1370. bez čijeg pozitivnog očitovanja ili potvrde o usklađenosti projekta nije moguće izdati zakonitu građevinsku dozvolu. Očito je da su prekršene zakonske odredbe, te da se radi o nezakonito izdanoj građevinskoj dozvoli što potvrđuje činjenica da je na zahtjev projektanta Blok projekt d.o.o. u ime investitora Tri Bartola d.o.o. dana 10. veljače 2017. godine podnesen zahtjev prema nadležnom Upravnom odjelu Općine Vir, ali s obzirom na neusklađenost projekta sa PPUO Vir, jer se radilo o čestici nekretnine koja nije građevinska i nalazi se van GP-a, te je
gradnja takvog objekta protivna odredbama PPUO-a Vir koje reguliraju gradnju van naselja, odnosno izvan GP-a, Upravni odjel Općine Vir u pismenoj formi dao je dana 20. veljače 2017. godine negativno očitovanje na podneseni zahtjev. Kako je nezakonito dozvola ipak izdana, Općina Vir sukladno članku 129.
Zakona o općem upravnom postupku koji propisuje da se rješenje može poništiti ukoliko se radi bez zakonom propisane suslasnosti. odobrenja ili mišljenja drugoga javnopravnog tijela, a mi imamo spoznaju da uz naše negativno očitovanje su projektantu u ime investitora još priložena dva negativna očitovanja javnopravnih tijela i to JPT 1896 Vir održavanje d.o.o., i JPT 1895 Vodovod-Vir d.o.o. te su ukupno zanemarena tri zakonski potrebna dokumenta da bi se izdala zakonita građevinska dozvola. Stoga ćemo pokrenuti postupak poništenja nezakonito izdane građevinske dozvole.
Naime, u čl. 3. st. l. točki 7 . Zakona o gradnji navedeno je da su javnopravna tijela sva tijela državne uprave, druga državna tijela, upravni odjeli i dr. nadležni za obavljanje poslova iz određenih upravnih područja koji
utvđivanjem posebnih uvjeta, odnosno potvrđivanjem projekta na način propisan Zakonom sudjeluju u gradnji
građevina, što podrazumijeva Upravni odjel Općine Vir.
Člankom 3. st. I . točka 12. Zakona o prostornom uređenju propisano je da su javnopravna tijela sva tijela državne uprave, druga državna tijela, upravni odjeli i dr. nadležni za obavljanje poslova iz odredenih upravnih
područja koja davanjem zahtjeva i mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova i/ili utvrđivanjem posebnih uvjeta, odnosno potvrđivanjem idejnog projekta na način propisan Zakonom sudjeluju u sustavu
prostornog uređenja, a u točki 34. istog članka navedeno je da je stručno upravno tijelo upravni odjel, odnosno služba općine, grada, velikog grada, Grada Zagreba, odnosno županije nadležna za obavljanje stručnih
poslova prostornog uređenja, a to znači da je Upravni odjel za prostorno uređenje graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vir jedino zakonom ovlašteno tijelo da tumači odredbe PPUO-a Vir, pa
ukoliko je Upravni odjel Zadarske županije koji izdaje građevinske dozvole bio u bilo kakvoj nedoumici vezano na tumačenje odredbi PPUO-a Vir, bio se slobodan u pismenoj formi sukladno zakonu obratiti nadležnom stručnom upravnom tijelu za tumačenje, u ovom slučaju Upravnom odjelu za prostorno
uređenje Općine Vir, ali s obzirom na očitu intenciju počinjenja kaznenog djela i kršenja zakona od službenice lvone Cote bilo je očekivano da se to neće dogoditi.
U čl. 108. st. 2. točki 5. Zakona o gradnji navedeno je da se uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole prilažu
potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima, a u čl. 110. st. I . točki 2. istog zakona da se građevinska dozvola izdaje kad se utvrdi da su izdane sve
propisane potvrde glavnog projekta. Općina Vir nije izdala potvrdu glavnog projekta za gradnju benzinske postaje van naselja, kao što nisu učinila trgovačka društva Vir održavanje d.o.o. i Vodovod Vir d.o.o. koja
su također javnopravna tijela na području Općine Vir. Prema navedenom, očite su nezakonitosti u postupku
donošenja građevinske dozvole.
U građevinskoj dozvoli Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije se poziva na čl. 10. i 95. Prostornog plana uređnja Općine Vir u kojima je navedeno da u zaštićenom pojasu javne ceste mogu graditi i građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima
kao što su i benzinske postaje, međutim ti članci se odnose samo na gradnju unular GP-a, odnosno građevinske zone što i potvrtđuje dio Prostornog plana uređenja Općine Vir od čl. 60. do čl. 70. gdje su propisani uvieti gradnje van naselja, odnosno izvan GP-a, a u tom dijelu nije predviđena mogućnost
gradnje benzinske postaje.
Naglašavamo da je člankom 76. st. 2. Zakona o prostornom uređenju jasno propisano da se prostornim planom uređenja općine propisuju uvjeti provedbe svih zahvata u prostoru izvan građevinskog područja,
osim zahvata državnog i regionalnog značaja, a pošto u zahtjevu projektanta u ime investitora Tri Bartola d.o.o. nije priložena ni uredba ni odluka Vlade R. Hrvatske da je privatna investicija izgradnje benzinske pumpe investitora Tri Bartola d.o.o. mimo svih zakonskih propisa i odredbi PPUO-a Vir državni odnosno regionalni interes nismo mogli pozitivnim očitovanjem odgovoriti investitoru, već sukladno zakonu samo
donijeti negativno mišljnje.
Na posljetku naglašavamo da će Općina Vir poduzeti pravne korake kaznenog progona protiv odgovornih
osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile više kaznenih djela i prekršile više zakona i
podzakonskih akata i to kao poticatelja na kazneno i prekršajno djelo investitora Tri Bartola d.o.o, a kao
izvršitelje projektantsku kuću Blok projekt d.o.o, i pomoćnicu pročelnika Ivonu Cotu. Ako netko smatra da pozivanje općinske uprave i stručnih službi Općine Vir na poštivanje i provođenje zakona predstavlja prijetnju umjesto provođenje pravne držuve u Republici Hrvatskoj, onda mi kao odgovome osobe ne dijelimo isti vrijednosni sustav sa dotičnima i nikako ni jučer ni danas ni sutra s njima nećemo naći zajednički jezik.
Ovo nije izolirani slučaj, godinama upravni odjeli Općine Vir imaju problema u komunikaciji sa službenicima županijskih Upravnih odjela, a to se prvenstveno odnosi u različitom gledanju i tumačenju
na postojeće zakonske propise, tako da smo više puta kao općinska uprava Općine Vir dolazili u situaciju da tužimo Upravnom sudu R. Hrvatske u Splitu upravne odjele Zadarske županije te smo do sada imali
višestruku pravnu praksu odnosno presude Suda u našu korist, odnosno sudskim putem potvrđene su
stajališta upravnih odjela Općine Vir.
Očekujemo od novoizabranog čelništva Zadarske županije, župana, dožupana, koje je dobilo većinsku
potporu građana Općine Vir da će ustrajati na provođenju zakona i uvođenju reda unutar upravnih odjela Zadarske županije. Dapače, s obzirom na dosadašnju suradnju uvjereni smo da će u najkraćem roku u tome uspjeti.”