ODRŽAN KOLEGIJ ŽUPANA: Prihvaćeno izvješće o radu za 2015. godinu ODRŽAN KOLEGIJ ŽUPANA: Prihvaćeno izvješće o radu za 2015. godinu
U Maloj vijećnici Doma županije u Zadru, održana je jutros 41. Sjednica Kolegija župana. Iz podnesenih izvješća upravnih tijela Zadarske županije vidljivo je da... ODRŽAN KOLEGIJ ŽUPANA: Prihvaćeno izvješće o radu za 2015. godinu

U Maloj vijećnici Doma županije u Zadru, održana je jutros 41. Sjednica Kolegija župana.
Iz podnesenih izvješća upravnih tijela Zadarske županije vidljivo je da je u 2015. godini Županijska samouprava obavila zadaće i poslovne aktivnosti predviđene Programom rada za 2015. godinu, a u skladu s nadležnostima iz samoupravnog djelokruga područne samouprave. Izvješće Županijske samouprave za 2015. godinu je prihvaćeno te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na usvajanje.

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Bibijana Baričević je izvijestila da su prihodi Proračuna Zadarske županije za 2015. godinu ostvareni su u iznosu od 229.597.060,22 kuna odnosno 95,15 % od planiranih 241.300.000,00 kuna te se sastoje od:

 • prihoda i primitaka ostvarenih u iznosu od 207.265.329,47 kuna (94,66%)
 • viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 22.331.730,75 kuna.

Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 219.733.590,62 kune, što je 91,06% plana. Manjak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 12.468.261,15 kuna, što uz preneseni višak iz 2014. godine daje pozitivan rezultat poslovanja za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 9.863.469,60 kuna.

Ostvareni rezultat poslovanja za 2015. godinu iznosi 9.863.469,60 kuna, i isti će biti uključen u Proračun Zadarske županije za 2016. godinu prilikom izrade Izmjena i dopuna Proračuna.

Na Dnevnom redu Kolegija župana, pored izvješća o radu Županijske samouprave i izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2015. godinu, bila su obrađena godišnja izvješća o radu te izvršenju financijskih planova za proteklu godinu županijskih ustanova; Razvojne agencije ZADRE NOVA, Agencije za ruralni razvoj AGRRE, Županijske uprave za ceste te Županijske lučke uprave Zadar.

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA je, dostavila Izvješće o radu za 2015. Godinu sa izvješćem o izvršenju financijskog plana za 2015. godinu. Provedene aktivnosti bile su usmjerene na podizanje regionalne konkurentnosti i razvoj Zadarske županije kao i na jačanje kapaciteta svih zaposlenika osnivača Agencije za razvoj Zadarske županije, te ustanova i trgovačkih društava kojima su Zadarska županija i Grad Zadar osnivači ili vlasnici. Prema financijskom izvješću Javne ustanove ukupni prihodi i primici za 2015. godinu s viškom iz prethodne godine ostvareni su u iznosu od 4.380.064,49 kn od planiranih 5.357.733,27 kn, što čini 81,76% ostvarenja planiranih sredstava. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 4.380.064,49 kn što podrazumijeva da su usklađeni sa ukupnim prihodima i primitcima za 2015. godinu. Izvješće o radu i financijsko izvješće ZADRE NOVE za 2015. godinu se prosljeđuje Županijskoj skupštini na usvajanje.

Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, za 2015. godinu prihvaćeni su od strane Upravnog vijeća ustanove. Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA tijekom 2015. godine u cijelosti je ostvarila aktivnosti sukladno Programu rada i Financijskom planu. Agencija je kao rezultat poslovanja ostvarila ukupan višak prihoda u iznosu od 461.875,96 kuna koji se odnosi na namjenska sredstva iz provedbe projekta Save H2O, a navedena sredstva biti će prenesena u 2016. godinu za pokriće rashoda poslovanja po istom. Slijedom navedenog, Izvješće o radu i financijsko izvješće AGRRE za 2015. godinu se prosljeđuje Županijskoj skupštini na usvajanje.

Županijska uprava za ceste Zadarske županijeima u nadležnosti 73 županijske i 182 lokalne ceste a upravlja sa ukupno 1204 km cesta od čega su 567,31 km županijske, a 636,69 km lokalne ceste. Tijekom navedenog razdoblja, Uprava je obavljala prvenstveno poslove održavanja javnih cesta te građenja javnih cesta na području županije i najveći dio prihoda utrošen je za aktivnosti redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.Za radove redovitog održavanja ova Uprava je u periodu 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine realizirala je 21.812.681,52 kuna, od ukupno planiranih radova za 2015. koji iznose 20.453.636,00 kuna. Radovi izvanrednog održavanja nisu planirani za 2015. godinu te nije bilo niti izvršenja. Županijska uprava za ceste je u periodu 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine za izvođenje radova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta realizirala iznos od 2.738.910,12 kuna, od ukupno planiranih 2.800.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 399.112,22 kuna odnosi se na projektnu dokumentaciju. Županijska uprava za ceste Zadarske županije je u 2015. godini realizirala planom predviđene radove pa se Izvješće o radu prosljeđuje Županijskoj skupštini na usvajanje. Budući je Županijska uprava za ceste Zadarske županije u 2015. godini smanjila preneseni manjak iz 2014. godine za 67,8% i ostvarila financijski plan Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2015. godinu se također prosljeđuje Županijskoj skupštini na usvajanje.

U izvještajnom razdoblju Županijska lučka uprava ostvarila je prihode u iznosu od 17.295.563,72 kn i to:

 1. prihode od prodaje roba i pružanja usluga(lučke pristojbe za upotrebu obale, pristojbe za komunalni vez, pristojbe za vez na nautičkom dijelu luka kojima upravlja Županijska lučka uprava, naknade za koncesije te naplaćeni prihodi iz prethodni godine) u iznosu od6.377.200,36 kn
 2. prihodi od imovine (prihodi od financijske imovine, kamate na oročena sredstva i depozite, prihodi od zateznih kamata, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od iznajmljivanja imovine)u iznosu od 578.560,75 kn
 3. prihodi od donacija (donacije iz proračuna, i državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)u iznosu od 10.311.968,42 kn te
 4. ostali prihodi (prihodi od naknada štete i refundacija, od naknada štete, nespomenuti prihodi, naplaćena otpisana potraživanja te ostali nespomenuti prihodi) u iznosu od 27.834,19 kn.

Financijskim planom Županijske lučke uprave za 2015. godinu planirani su rashodi u iznosu od 13.300.000,00 kn. Ostvareni rashodi tijekom izvještajnog razdoblja, u iznosu od 17.562.221,14 kn, iskazani su u sljedećim segmentima:

 1. rashodi za radnike u iznosu od 1.227.489,14 kn
 2. materijalni rashodi (naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, rashodi za materijal i energiju, ostali nespomenuti materijalni rashodi) u iznosu od 15.671.307,14 kn
 3. rashodi amortizacije u iznosu od 637.363,04 kn
 4. financijski rashodi u iznosu od 25.481,82 kn
 5. ostali rashodi (otpisana potraživanja i rashodi za ostala porezna davanja) u iznosu od 580,00 kn

Višak prihoda Županijske luke uprave Zadar, iskazan u Izvještaju u iznosu od 13.297.498,45 kuna rasporedit će se kao dodatni izvor financiranja za ulaganje u pomorsku infrastrukturu u 2016. godinu kako slijedi:

 1. za završetak I. i II. faze izgradnje trajektne luke Tkon, za sanaciju urušenog gata u luci Neviđane, za rekonstrukciju uređenja lučkog područja Grada Paga i rekonstrukciju obalnog zida luke Petrčane-I. faza (od I. faze) iznos od 8.000.000,00 kuna
 2. za ulaganja u pomorsku infrastrukturu tijekom 2017. i 2018. godine iznos od 5.297.498,45 kuna.

Nadalje dana je suglasnost na Statut ŽLU Zadar. Upravno vijeće Županijske lučke uprave je na sjednici održanoj 24. ožujka 2016. godine utvrdilo tekst Statuta, a Statutom se uređuje naziv i sjedište, znak, pečat, djelatnost, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Županijske lučke uprave Zadar, imovina, javnost rada te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Lučke uprave u cilju racionalnog i kvalitetnog izvršenja propisanih poslova iz djelokruga ustanove te druge izmjene u cilju preciznijeg izričaja i cjelovitog tehničkog uređenja. Statutom Županijske lučke uprave određuju se ograničenja ravnatelju glede samostalnog poduzimanja pravnih radnji te sklapanja pravnih poslova za koje je potrebna suglasnost župana i onih poslova za koje je potrebna suglasnost Županijske skupštine Zadarske županije.

Župan je suglasan da se provedu građevinski radovi na sanaciji postojećeg gata – pristana uluci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Zadar/Draženica, izvodit će se u skladu sa Projektom sanacije – privez u luci Draženica, T.D. 05/16, koji je izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak, Zadar. Cilj je građevinskih radova osiguranje stabilnosti i nosivosti lukobrana budući je na pristanišnom gatu došlo do podlokavanja betonskih temeljnih zidova, a posljedično i ulegnuća betonskog nogostupa. Budući je vrijednost radova veća od 500.000,00 kn, postupak nabave izvođenja predmetnih građevinskih radova provodit će se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi odnosno pripadajućim uredbama Vlade Republike Hrvatske koje se odnose na postupak nabave roba, radova i usluga.

Župan je odobrio raspored sredstava Općini Kali za projekt koji je obuhvaćeno uređenje pristupa plaži osobama s invaliditetom, nabava i ugradnja aqualifter-a koji će omogućiti olakšani pristup moru osoba s invaliditetom. Ukupna vrijednost izrade, isporuke i montaže sa funkcionalnom provjerom aqualifter-a je 116.500,00 kuna. Predlaže se za ovu namjenu rasporediti iznos od 50.000,00 kuna.

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove je dana 15. siječnja 2016. godine objavio Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu na poziciji Upravnog odjela za pravne i zajednički poslove (dalje: Javni poziv), objavljen na mrežnim stranicama Zadarske županije od 14. siječnja do 15. veljače 2016. godine, kojim Zadarska županija kao davatelj financijskih potpora poziva udruge na prijavu programa ili projekata u prioritetnim područjima promicanje vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe te promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda. U otvorenom natječajnom rokuzaprimljeno je ukupno 29 prijavaprojekta/programa udruga. Nakon izvršenog ocjenjivanja i bodovanja svakog pojedinog programa/projekta Povjerenstvo je utvrdilo kako 26 programa/projekata udruga ispunjava minimalan bodovni prag potreban za dodjelu financijske potpore dok 3 programa/projekta nisu ostvarila zadani minimum bodova pa ne ostvaruju pravo na dodjelu financijske potpore. Ukupan iznos financijske potpore koji 26 pozitivno ocijenjenih udruga traži od Zadarske županije za provođenje prijavljenih programa/projekata iznosi 1.350.675,06 kuna. Planirani iznos sredstava koji se dodjeljuje temeljem Javnog poziva iznosi 450.000,00 kuna, s tim da najmanji određen iznos po programu/projektu iznosi 7.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna. Programi ili projekti mogu se financirati u cijelom ili u djelomično zatraženom iznosu na način da se isplata u pravilu obavlja u jednakim mjesečnim ratama počevši od mjeseca sklapanja ugovora do konca 2016. godine.

S obzirom na visinu planiranih sredstva za ovu namjenu u Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu, župan je prihvatio sufinanciranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola za razdoblje travanj – lipanj 2016. godine u visini od 10% ukupnih troškova prijevoza, što iznosi 535.642,47 kn.

Zbog kadrovskih promjena u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Zadar, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, kako je gospodin Siniša Filipović 1. siječnja 2016. godine postao pročelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Zadar, prihvaćeno je imenovanje Siniše Filipovića članomOperativnog centra, a Miroslava Andrića njegovim zamjenikom.

Na kraju Kolegija župana je, u okviru projekta Foster Children Rights- promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji financiranog iz sredstava EU u sklopu IPA 2012. „Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights” imenovano i uspostavljeno Koordinacijsko tijelo. U sklopu radnog paketa 2 (WP2) projekta, za realizacijuKoordinacijskog tijela Zadarske županije za promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji odgovorni su nositelji projekta Društvo Naša djeca Zadar i Zadarska županija. Projektom je predviđeno daKoordinacijsko tijelo okuplja sve relevantne dionike s polja zaštite prava male djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji u Zadarskoj županiji kako bi se strukturno i institucionalno provele sve relevantne inicijative vezane uz prava male djece s teškoćama u razvoju. Tako je predviđeno da tijelo okuplja lokalne organizacije civilnog društva, jedinicu regionalnesamouprave, jedinice lokalne samouprave, stručnjake koji rade s malom djecom s teškoćama u razvoju te roditelje/skrbnike djece steškoćama u razvoju. Uloga tijela je da prikupi informacije relevantne djeci s poteškoćama u razvoja i onima koji se s njima bave (obitelji, pedijatri, edukacijske institucije, organizacije civilnog društva, itd) te da koordinira rad svih relevantnih dionika koji mogu pomoći djeci s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji da postanu svjesni o pravima koje oni imaju i pomoći im da ta prava lakše ostvare.

Izvor: Zadarska županija