ODRŽANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA STARIGRAD Prihvaćene izmjene i dopune općinskog proračuna

Na 21. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 30. listopada 2016. godine, donosene su slijedeće odluke o kojima izvješćujemo javnost:

1. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2016.g.
Temeljem članka 39. Stavka 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), Općinsko vijeće je donijelo Odluku o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Starigrad za
2016. godinu.
I. Izmjene i dopune proračuna općine Starigrad za 2016. godinu rađene su radi usklađenja pojedinih planiranih prihoda i rashoda sa realnim kretanjima u tekućoj godini i procjenama ostvarenja do kraja proračunske godine, te radi uvrštavanja novih rashoda i projekata koji nisu bili planirani proračunom, posebno rashoda koji se odnose na proračunskog korisnika DV Osmjeh.
Kao što je i objašnjeno prilikom donošenja Proračun Općine Starigrad za 2016. godinu, u proračun općine sada su uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić „Osmjeh“, te su i izmjene njihovog financijskog plana uvrštene u I. izmjene i dopune proračuna Općine Starigrad za 2016. godinu.

PRIHODI I PRIMICI: Ukupni prihodi i primici se planiraju u iznosu od 14.593.880,00 kn što je za 1.767.800,00 kn manje u odnosu na Plan proračuna za 2016. godinu.

Prihodi poslovanja smanjeni su za 1.817.570,00 kn i sada iznose 11.639.110,00 kn. Kod prihoda od poreza, jedino je došlo do promjene kod Prihoda od poreza na promet nekretnina čiji iznos je povećan za 250.000,00 kn i sada iznosi 1.250.000,00 kn. Najveća promjena u prihodima je kod iznosa pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna i to prvenstveno pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jer neće doći do realizacije cjelokupno planirane pomoći. S obzirom da Fond nije objavio javni poziv za sufinanciranje kupnje višenamjenske čistilica, niti za modernizaciju javne rasvjete stavka je morala biti znatno smanjena i to za iznos od 1.350.000,00 kn. Prihodi od imovine smanjeni su za 249.880,00 kn i sad iznose 1.976.100,00 kn ponajprije zbog smanjenja iznosa prihoda od koncesijskih odobrenja i najma javnih površina. Smanjeni su i iznosi komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada jer je manji obujam realiziranih rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, odnosno obračuna komunalnog doprinosa za iste. Kod Dječjeg vrtića „Osmjeh“ povećana su sredstva prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, te sredstva prihoda od pruženih usluga s obzirom na povećan broj djece koja trenutno pohađaju dječji vrtić.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni su za 250.000,00 kn i sad iznose 550.000,00 kn. Prihod od prodaje građevinskog zemljišta smanjen je za 150.000,00 kn jer se neće realizirati u ovoj godini, dok je iznos od prodaje grobnica smanjen za 100.000,00 kn s obzirom da se većina grobnica otplaćuje na rate.

Višak prihoda iz prethodne godine Općine Starigrad iznosi 2.310.770,00 kn, dok je višak prihoda iz prethodne godine Dječjeg vrtića „Osmjeh“ 44.000,00 što ukupno iznosi 2.354.770,00 kn.

RASHODI I IZDACI: Ukupni rashodi i izdaci se planiraju u iznosu od 14.593.880,00 kn i uravnoteženi su sa ukupnim prihodima i primicima.

Do manjih korekcija, odnosno smanjenja iznosa došlo je u programu Redovne djelatnosti Općinskog vijeća i povjerenstva jer su smanjeni izdaci za Proslavu dana Općine, te u programu Redovne djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela, prije svega u smanjenu rashoda za materijal i energiju i rashoda za usluge. Povećana su sredstva uredske opreme te računalne opreme s obzirom da je završena sanacija Župne kuće u Tribanj Kruščici, te će se započeti sa opremanjem iste, te stavka uređenja stare škole u Selinama sukladno provedenom postupku bagatelne nabave. Povećana su i sredstva za održavanje javne rasvjete i javnih površina, dok su smanjena sredstva održavanja plaža i obalnog pojasa, a sve sukladno potrebama tekuće godine.

Najvažniji razlog smanjena rashoda i izdataka, odnosno I. Izmjena i dopuna proračuna je činjenica da radi određenih razloga nisu u potpunosti realizirani planirani projekti za 2016. godinu, a dodani su i neki novi i to: Sufinanciranje ugradnje pročišćivača s obzirom da se nitko nije javio na objavljeni natječaj; Višenamjenska čistilica za komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o. s obzirom da FZOEU nije objavio javni poziv na neposredno sufinanciranje kupnje višenamjenske čistilice; Za projektnu dokumentaciju Destinacija aktivnog turizma smanjen je iznos sredstava s obzirom da će se do kraja godine izraditi projektna dokumentacija za info centar, a ostatak sredstava bit će prenesen u slijedeću godinu kada će biti izrađen ostatak projektne dokumentacije; Zatvaranje odlagališta otpada Samograd s obzirom da još uvijek nisu riješeni vlasnički odnosi; Projektna dokumentacija Vatrogasni dom jer je potrebno odrediti lokaciju kako bi se mogli krenuti s projektom; Za Novo groblje Starigrad povećan je iznos sredstava nakon provedenog postupka javne nabave za nastavak radova. Za ovaj projekt dobivena su sredstva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 120.000,00 kn; Kod rekonstrukcije nerazvrstanih cesta donesene su Izmjene PRAVILINIKA O PROVEDBI MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014 – 2020 koje su stupile na snagu u kolovozu, ali još uvijek nije proveden natječaj; Za projektne dokumentacije Vodovodne mreže napravljene su određene izmjene sukladno provedenim postupcima bagatelne nabave; Iznos za Rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete je smanjen s obzirom da još uvijek nije bilo natječaja od strane FZOEU; Povećana su sredstva prostorno planske dokumentacija, a u sklopu provedbe Izmjena i dopune Prostornog plana odobrena su i sredstva od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 17.617,00 kn; Rebalansom je predviđen i projekt Sanacija nerazvrstanih cesta kojom se poboljšavaju vozne karakteristike nerazvrstanih cesta, te će do kraja 2016. godine biti dovršena projektna dokumentacija; Predviđena su sredstva u iznosu od 25.000,00 kn za Osnovnu školu Starigrad za projektnu dokumentaciju nove zgrade škole i dvorane.

Kod Dječjeg vrtića osmjeh najveće promjene odnose na povećanje plaća s obzirom da se planira zapošljavanje još jednog djelatnika na određeno vrijeme s obzirom na velik broj djece koje zahtjeva i povećana sredstva materijala i sirovina, te na iznos otkupnine za djelatnicu M. Dragičević. Tako su se rashodi povećali za iznos od 138.500,00 kn od čega je iznos financiranje Općine Starigrad 65.070,00 kn dok su vlastita sredstva dječjeg vrtića 73.430,00 kn.
2. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu
Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2016. godinu je 31.12.2016.godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu, a za provedbu plana odgovorni su općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad.

3. Odluka o donošenju izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Starigrad.
Općina Starigrad provodi projekt uređenja plaže „Jaz“. Zbog odrednica članka 14. Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN 128/04), dio plaže Jaz koji je kartografskim prikazima Prostornog plana uređenja Općine Starigrad predviđen da bude „prirodna plaža“ te se ovom izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Općine Starigrad mijenja tako da to područje bude označeno kao „uređena plaža“. U skladu sa naputkom izrađivača projekta, a u svrhu realizacije izrade projekta uređenja plaže „Jaz“, Općinsko vijeće je donijelo Odluku o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Starigrad.

4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Starigrad za projekt „Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodoopskrbnog sustava – vodoopskrba sjeverozapadnog dijela Starigrada“
Ovom Odlukom daje se Suglasnost trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar, za provedbu ulaganja na području Općine Starigrad unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt „Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodoopskbnog sustava – vodoopskrba sjeverozapadnog dijela Starigrada“.

5. Suglasnost na rebalans Financijskog plana za 2016. godinu Dječjeg vrtića – „Osmjeh“, na godišnje izvješće za pedagošku godinu 2015./2016., na godišnji plan i program rada za pedagošku 2016./2017. te na zapošljavanje odgojitelja/ice
Općinsko vijeće je prihvatilo predložene izmjene Financijskog plana za 2016. godinu, godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2016.2017. godinu, godišnji Plan i program rada za 2016./2017. godinu te odobrilo zapošljavanje odgojitelja/ice.
Zbog povećanog interes za upis djece u programe dječjeg vrtića u ovoj pedagoškoj godini, i to osobito djece u dobi od tri godine, kao i zbog činjenice da mlađu mješovitu skupinu pohađa dvoje djece s teškoćama, pojavila se potreba za zapošljavanjem još jednog odgojitelja/ice kako bi se omogućio kvalitetniji pedagoški rad s djecom i kako bi se potrebe sve djece uključene u skupinu mogle što kvalitetnije zadovoljiti.