Općina Vir odgovara tvrtki Tri Bartola: “Sudska praksa na našoj je strani!”

Predmet: Odgovor na priopćenje za medije Tri Bartola d.o.o.
– demanti, dostavlja se
– Na žalost po prekršitelje zakona i propisa sudska praksa je na strani Općine Vir

U odgovoru na priopćenje za medije Tri Bartola d.o.o. upućene putem punomoćnika iz Odvjetničkog društva Kotlar, Vidov & partneri očitujemo se kako slijedi;

Općina Vir ostaje kod svih dosadašnjih tvrdnji vezanih za predmet nezakonito izdane građevinske dozvole za investitora Tri Bartola d.o.o i u tom smjeru poduzela je sve pravne korake te pokrenula niz upravnih i sudskih postupaka kako bi onemogućila provedbu takvog nezakonito donesenog akta (podnesene su kaznene prijave protiv odgovornih osoba USKOK-u, pokrenut je Zahtjev za poništenje nezakonito izdane građevinske dozvole pred nadležnim upravnim odjelom Zadarske županije, zatražen je upravni nadzor Ministarstva graditeljstva nad nezakonito izdanom dozvolom, pokrenuti su postupci pred Upravnim sudom RH u Splitu i Općinskim sudom u Zadru vezano na izdavanje privremene mjere suspenzije izvršnosti i poništenje nezakonito izdane građevinske dozvole).
Stajalište Općine Vir je da će se svim pravnim sredstvima braniti od pokušaja investitora da konzumira nezakonito izdanu građevinsku dozvolu. S obzirom na ozbiljnost poduzetih pravnih radnji od strane Općine Vir u zaštiti svojih prava i ovlasti, iznenađeni smo da kao pravni savjetnici svoga klijenta podržavate investitora u nasilnom pokušaju provedbe nezakonite građevinske dozvole. Naime, očekivali smo, s obzirom na Vaše pravno iskustvo da ćete svog klijenta savjetovati da pričeka završetak upravnog spora, budući ne vidimo razloga za žurbu, ukoliko su okolnosti oko izdavanja građevinske dozvole legalne bit će vremena za njezino konzumiranje odnosno izvršenje. S obzirom na činjenicu da je pronađeno više pravnih propusta prilikom izdavanja navedene građevinske dozvole ona će ostati što i je, nezakonito izdana građevinska dozvola.
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vir, uz asistenciju komunalnih tvrtki Vir održavanje d.o.o., Čisti otok d.o.o. i Vir Zaštita d.o.o., dana 08. prosinca 2017. godine proveo je zakonit upravni postupak sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Vir, a čija je zakonitost i usklađenost sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske dokazana u nizu postupaka vođenih pred Upravnim sudovima Republike Hrvatske povodom kojih je doneseno niz sudskih odluka i pravnih shvaćanja te je formirana sudska praksa u korist primjene predmetne Odluke, odnosno u korist Općine Vir. Isto tako se mora znati da će sve troškove izvršenja upravnog akta a koji nisu zanemarivi, radi se o više desetaka tisuća kuna, platiti prekršitelj u ovom slučaju Tri Bartola d.o.o., nakon ispostavljene fakture. Ukoliko do plaćanja troškova izvršenja upravnog akta ne dođe, Općina Vir iskoristiti će svoje javne ovlasti i troškove naplatiti u ovršnom postupku koji provodi nadležni upravni odjel Općine Vir.
Općina Vir i njeni upravni odjeli više stotina puta provodili su svoje upravne akte na terenu do razine prisilnog izvršenja. Ukoliko je u provođenju tih akata dolazilo do otpora prekršitelja sukladno Zakonu o općem upravnom postupku i Zakonu o policiji redovito smo imali asistenciju ili intervenciju PU Zadarske odnosno nadležne I. Policijske postaje Zadar u provođenju zakona odnosno našeg općinskog upravnog akta.
Presude Upravnog suda u korist Općine Vir u sličnim predmetima donesene pod poslovnim brojevima Us-8946/2008, Us- 8947/2008, UsI-1813/2012, Usl- 1814/12, UsI- 1817/12, UsI-1818/12, UsI-860/16, UsIgr-480/16, samo su neke od odluka suda kojima se dokazuje zakonitost odredbi Odluke o komunalnom redu i ispravnost postupanja sukladno odredbama predmetne odluke, a prema kojima Općina Vir ima ne samo potpuno pravo već i obvezu provoditi mjere i radnje u cilju uvođenja komunalnog reda na svom području, čime se osigurava sigurnost građana, uređenje naselja te uvođenje reda u prostor.
Takvo pravno mišljenje istaknuto je i u presudi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u predmetu koji se vodio posl. br. Usoz-86/16-5,od 21. prosinca 2016. godine, u kojoj se potvrđuje dosadašnje shvaćanje da se odredbama Odluke o komunalnom redu ne zadire u pravo vlasništva nego se u suglasnosti s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu kojima je dana ovlast jedinicama lokalne samouprave radi održavanja komunalnog reda, provode mjere radi uređenja naselja, a koje se odnose i na postavljanje naprava na nekretnini u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba .
Nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda provodi komunalno redarstvo, te ukoliko u provedbi nadzora naiđe na kršenje odredbi predmetne odluke provodi zakoniti upravni postupak a radi uklanjanja protupravno postavljenih predmeta, što je učinjeno i u ovom postupku
Nadležna upravna tijela Općine Vir postupala su sukladno ovlaštenjima iz Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu, te se takvim zakonitim postupkom ne ograničava pravo vlasništva već se na temelju mjerodavnog zakona u skladu sa podzakonskim propisom provode mjere radi uređenja naselja, osiguravanja sigurnosti građana i uvođenja reda u prostor.
Uvođenje reda u prostor i provođenje Odluke o komunalnom redu je u javnom interesu. Činjenica da je neko vlasnik nekretnine nikako ne bi značilo da on na toj nekretnini može činiti što ga je volja, bez suglasnosti jedinice lokalne samouprave u konkretnom slučaju Općine Vir i u tom postupanju nanositi štetu interesima Općine Vir i njenim stanovnicima.

S poštovanjem,
Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu
Pročelnica
Katarina Radović, dipl.iur

U Viru, 09. prosinca 2017. godine