Poračun Općine Starigrad za 2018. godinu iznosi 17.586.480,00 kn

Na 5. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 14. prosinca 2017. godine, donesene su slijedeće odluke i dane obavijesti o kojima je Općina Starigrad izvjestila javnost:

Načelnik Krste Ramić prije radnog dijela sjednice izvijestio je vijećnike o rezultatima Javnog poziva Ministarstva turizma za Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017.g., na koji je Općina Starigrad prijavila Projekt uređenja i opremanja plaže Kulina (Jaz) u Starigradu.
Sukladno Odluci o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja turističke infrastrukture u 2017. godini od 6. prosinca 2017. godine, Ministarstvo će Općini Starigrad isplatiti odobrena sredstva u iznosu od 700.000,00 kn za radove i usluge. Ugovor o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini potpisan je 13. prosinca 2017. godine u Ministarstvu turizma.

1. Proračun Općine Starigrad za 2018. godinu
U skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10 i 120/13), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14) napravljen je Proračun Općine Starigrad za 2018. godinu, te projekcije za 2019. i 2020. godinu. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. U Proračun Općine Starigrad uključeni su i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić „Osmjeh“ koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda. Proračun Općine Starigrad za 2018. godinu utvrđen je u iznosu od 17.586.480,00 kn.
Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 17.586.480,00 kn, a u tome prihodi poslovanja iznose 15.121.480,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 850.000,00 kn, primici od financijske imovine i zaduživanja 100.000,00 kn i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 1.515.000,00 kn. Ukupni rashodi i izdaci za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 17.586.480,00 kn, a uključuju rashode poslovanja u visini od 10.631.480,00 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 6.870.000,00 kn te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 85.000,00 kn.

2. Plan razvojnih programa Općine Starigrad za 2018.g.

Plan razvojnih programa raspoređen je po programima, aktivnostima i projektima. Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja prema planu za 2018. godinu je 31.12.2018. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se za svaku godinu, a za provedbu plana odgovorni su općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel.
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2018. Godinu
Ovom Odlukom određuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Starigrad za 2018. godinu, njegovo izvršavanje, zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju proračuna na temelju Zakona o proračunu.

4. Programa izgradnje komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g., Programa javnih potreba u sportu za 2017.g., Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g., Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017.g., Programa socijalne skrbi za 2017.g., Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
Obveza donošenja zajedno sa godišnjim proračunom za svaku kalendarsku godinu te obvezan sadržaj navedenih Programa propisani su posebnim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o sportu, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
– Za ostvarivanje Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2018. godini predviđeno je ukupno 4.482.000,00 kuna.
– Za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture predviđeno je ukupno 3.955.000,00 kuna.
– Prihodi proračuna od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a kao 30% ukupnog iznosa naknade, planiran je u iznosu od 150.000,00 utrošiti će se namjenski.
– Sredstva za program javnih potreba u području sporta predviđena su u iznosu od 125.000,00 kuna.
– Sredstva za program javnih potreba u kulturi predviđena su sredstva u iznosu od 205.000,00 kuna.
– Za ostvarivanje raznih oblika socijalne skrbi predviđena su sredstva u iznosu od 230.000,00 kuna.
– Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi provodi se za više različitih programa za koje je u proračunu predviđeno 1.325.680,00 kuna.

5. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu
Odluka je donesena u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11., 61/11., 27/13., 2/14., 96/16. i 70/17)
U proračunu Općine Starigrad za 2018. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika u Općinskom vijeću u iznosu od 55.000,00 kn.

6. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za razdoblje 2017. – 2022. godine
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za razdoblje 2017.-2020. godine donesen je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 85/15). Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije izdao je prethodnu suglasnost na Plan.

7. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone
Odlukom se uređuje vrste građevine, vrste radova, područja, razdoblje i vrijeme na koje se odnosi privremena zabrana radova, provođenje nadzora nad primjenom Odluke i prekršajne sankcije. Zabrana se odnosi na razdoblje od 10. lipnja do 15. rujna.

8. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Starigrad
Odlukom je uređeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt te radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge na području Općine Starigrad. Odluka se temelji na Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 85/15)

9. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Starigrad
Odlukom se određuju prostori na kojima na kojim mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga te ostali montažni objekti. Odluka se temelji na Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 85/15).

10. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu, donošenje plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu
Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017. godinu koju se predložio Općinski načelnik i donosi plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu. Ovi akti temelje se na Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15).

U Starigradu, 14. prosinaca 2017.g.

Pripremila: Načelnik:

Marija Jukić, struč.spec.admin.publ. Krste Ramić, dipl.oec. v.r.