Priopćenje Općine Starigrad nakon održane sjednice Općinskog vijeća Priopćenje Općine Starigrad nakon održane sjednice Općinskog vijeća
Na 7. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 15. lipnja 2022. godine, donesene su slijedeće odluke o kojima izvješćujemo javnost: I. Izmjene i dopune Proračuna Općine... Priopćenje Općine Starigrad nakon održane sjednice Općinskog vijeća

Na 7. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 15. lipnja 2022. godine, donesene su slijedeće odluke o kojima izvješćujemo javnost:

  1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2022. godinu

Na temelju članka 164. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) Općinsko vijeće vijeće je donijelo Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2022. godinu. Prva izmjena proračuna Općine Starigrad za 2022. godinu sastavljena je radi usklađivanje  prihoda i rashoda Proračuna sa ostvarenjem u tekućoj proračunskoj godini te očekivanim ostvarenjem do kraja godine, usklađenjem planiranih projekata sa postignutnim cijenama temljem Zakona o javnoj nabavi i planiranog ostvarenja do kraja godine, te rasporeda rezultata poslovanja iz 2021. godine. Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad dolazi do povećanja za 3.361.287,00 kn odnosno za 17,55 % i proračun iznosi 22.517.237,00 kuna. 

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2022. godinu ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se za 3.361.287,00 kn odnosno za 17,55% i iznose 22.517.237,00 kn, a u tome prihodi poslovanja iznose 18.155.950,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000.000,00  kn i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 3.361.287,00 kn. Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2022. godinu ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se za 3.361.287,00 kn odnosno za 17,55% i iznose 22.517.237,00 kn i uravnoteženi su sa ukupnim prihodima i primicima, a uključuju rashode poslovanja u visini od 14.023.737,00 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 8.493.500,00 kn.

  1. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture  na području Općine Starigrad za 2022. godinu; I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2022. godinu; I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2022. godini; I. izmjene i dopune Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

Izmjene i dopune navedenih  Programa propisane su posebnim zakonima: Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonom o tehničkoj kulturi i Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ovim izmjenama i dopunama predviđaju se sredstva u ukupnom iznosu od 4.025.000,00 kn. Za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ovim izmjenama i dopunama predviđaju se sredstva u ukupnom iznosu od 5.240.000,00 kn. 

Ovim I. Izmjenama i dopunama sredstva Programa javnih potreba u kulturi u 2022. godini povećavaju se za iznos od 60.000,00 kn pa iznose 165.000,00 kn.

I. izmjenama i dopunama Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ostvareni prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošiti će se za dio troškova financiranja poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja, odnosno za sanaciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Starigrad u naseljima Starigrad Paklenica, Seline i Tribanj koje je planirano u posebnom dijelu proračuna Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost A1000011 Sanacija i asfaltiranje neravrstanih cesta.

  1. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Starigrad

Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa, a donosi se temeljem Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

  1. Odlukao davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt„Dječje igralište – Trg Stjepana Radića“

U svrhu prijave na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Bura“ koji je sukladan Tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te ostvarivanja bespovratne potpore, a na temelju Točke 3.2. Natječaja, Općinsko vijeće Općine Starigrad ovom Odlukom daje suglasnost za provedbu ulaganja u projekt „Dječje igralište – Trg Stjepana Radića“ na k.č. 5119 k.o. Starigrad.

  1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (k.č. 2148/1 k.o. Seline); Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (k.č. 2342 k.o. Seline)

Zakon o komunalnom gospodarstvu definirao je što čini komunalnu infrastrukturu, među kojima se navodi i nerazvrstane ceste.  Čest. zemlje 2148/1 k.o. Seline je u katastarskom operatu uobličena kao pristupna prometnica za više čestica, te je prostornim planom također predviđena kao prometnica. Ista trasirana te je u jednom dijelu asfaltirana. Ovom Odlukom upisuje kao javno dobru u općoj uporabi. Čest. zemlje 2342 k.o. Seline je u naravi asfaltirani put, te kao takva predstavlja nerazvrstanu cestu, te se ovom Odlukom upisuje kao javno dobru u općoj uporabi.

  1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Čest. zemlje 4583/2 i 4615/4 k.o. Starigrad u naravi predstavljaju dvorišta, a ne nerazvrstanu cestu. Predlaže se ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi. Posebnim postupkom će se urediti pravni status nekretnine u pogledu vlasništva i prava korištenja.

U Starigradu Paklenici, 17. lipnja 2022. g.                            

                                    Načelnik:

                                    Krste Ramić, dipl.oec. v.r.