Proračun Općine Starigrad za 2020. godinu iznosit će 19.554.500,00 kn Proračun Općine Starigrad za 2020. godinu iznosit će 19.554.500,00 kn
Iz Općine Starigrad izvijestili su javnost da je 28. studenog održana 16. sjednica Općinskog vijeća. Priopćenje prenosimo u cijelosti. “Načelnik Krste Ramić u uvodnom... Proračun Općine Starigrad za 2020. godinu iznosit će 19.554.500,00 kn

Iz Općine Starigrad izvijestili su javnost da je 28. studenog održana 16. sjednica Općinskog vijeća. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Načelnik Krste Ramić u uvodnom dijelu sjednice izvijestio je vijećnike o aktivnostima općine od posljednje sjednice Općinskog vijeća.

1. II. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
Proračun Općine Starigrad za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. usvojen je na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad održanoj 29. studenog 2018. godine i navedenim dokumentom visina proračuna za 2019. godinu utvrđena je u iznosu od 16.144.700,00 kn. Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad donijelo je Općinsko vijeće Općine Starigrad na 14. sjednici održanoj 14. lipnja 2019. godine u ukupnom iznosu od 18.710.045,00 kn što je povećanje za 15,89% u odnosu na početni plan proračuna. Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda, te procijene njihova ostvarenja do kraja 2019. godine donose se druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2019. godinu u iznosu od 18.127.966,00 kn što je za 3,11 % manje u odnosu na prethodni Plan proračuna za 2019. godinu.

2. Proračun Općine Starigrad za 2020. godinu sa projekcijom za 20121. i 2022. godinu
U skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10 i 120/13), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14) napravljen je Proračun Općine Starigrad za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. godinu. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. U Proračun Općine Starigrad uključeni su i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić „Osmjeh“ koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda. Proračun Općine Starigrad za 2020. godinu utvrđen je u iznosu od 19.554.500,00 kn.
Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 19.554.500,00 kn, a u tome prihodi poslovanja iznose 14.936.500,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 600.000,00 kn i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 4.018.000,00 kn. Ukupni rashodi i izdaci za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 19.554.500,00 kn, a uključuju rashode poslovanja u visini od 16.361.000,00 kn, te rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 3.193.500,00 kn.

3. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Starigrad
Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18 i 8/18) Općinsko vijeće je donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Starigrad kojom se utvrđuju komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Starigrad, utvrđuju se komunalne djelatnosti od lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Starigrad.

4. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone
Odlukom se uređuje vrste građevine, vrste radova, područja, razdoblje i vrijeme na koje se odnosi privremena zabrana radova, provođenje nadzora nad primjenom Odluke i prekršajne sankcije. Zabrana se odnosi na razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.
Tijekom lipnja i rujna 2020. dozvoljeni su radovi priključenja objekata na komunalnu infrastrukturu u vremenu od 9:00 – 15. sati uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

5. Odluka o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođeno dijete
Odlukom je utvrđeno pravo roditelja i njemu izjednačene osobe na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete, uvjeti i način ostvarivanja i financiranja te iznos potpore. Korisnici ostvaruju potporu u iznosima koji ovise o broju rođene djece: za prvorođeno dijete 2.500,00 kuna, za drugorođeno dijete 5.000,00 kuna, za trećerođeno dijete 7.500,00 kuna i za četvrto i svako slijedeće dijete 10.000,00 kuna.

6. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti u 2020. godini
Odlukom se raspoređuju sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača za 2020. godinu. U proračunu Općine Starigrad za 2020. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 55.000,00 za redovito financiranje političkih aktivnosti.

7. Godišnji plan davanja koncesije na području Općine Starigrad u 2020. godinu
Općina Starigrad planira dati slijedeće koncesije: koncesija za poslove crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, 3 koncesije, na rok od 5 godina, procijenjena godišnja naknada po koncesiji 10.000,00.

8. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu, donošenje plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu na području Općine Starigrad s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2019. godinu koju je predložio Općinski načelnik i donosi plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu. Ovi akti temelje se na Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18).

Foto: Zadarski list