Proračun Općine Starigrad za 2020. godinu smanjen za 1.142.000,00 kn Proračun Općine Starigrad za 2020. godinu smanjen za 1.142.000,00 kn
Na 23. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 26. studenog 2020. godine, donesene su slijedeće odluke, o kojima izvješćujemo javnost:     II. izmjene i dopune ... Proračun Općine Starigrad za 2020. godinu smanjen za 1.142.000,00 kn

Na 23. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 26. studenog 2020. godine, donesene su slijedeće odluke, o kojima izvješćujemo javnost:

 

 

 • II. izmjene i dopune  Proračuna Općine Starigrad za 2020. godine

 

Temeljem članka 39. Stavka 2.  Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), Općinsko vijeće je donijelo Odluku o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2020. godinu. II. Izmjene i dopune proračuna općine Starigrad za 2020. godinu rađene su radi usklađenja rashodovne strane sa realnom procjenom mogućnosti i veličinom realizacije,  usklađenja prihodovne strane sa procjenom realizacije, te radi uvrštavanja novih rashoda koji nisu bili planirani proračunom.  

 

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2020. godinu ovim izmjenama i dopunama proračuna smanjuju se za 1.142.000,00 kn odnosno za 6,08% i iznose 17.635.692,00 kn. Prihodi poslovanja smanjeni su za 992.000,00 kn i sada iznose 13.714.140,00 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni su za 150.000,00 kn i sad iznose 450.000,00 kn. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina usklađena su stvarno ostvarenim viškom prihoda iz 2019. godine i iznose ukupno 3.471.552,00 kn (višak Općine Starigrad u iznosu od 3.438.532,00 kn i višak proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Osmjeh u iznosu od 33.020,00 kn) i tu ne dolazi do promjena jer je navedeno usklađeno prvim izmjenama i dopunama proračuna.

 

Ukupni rashodi i izdaci se planiraju u iznosu od 17.635.692,00 kn i uravnoteženi su sa ukupnim prihodima i primicima. Rashodi poslovanja ovim izmjenama i dopunama proračuna smanjuju se 644.000,00 kn i sada iznose 16.480.192,00 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se 498.000,00 kn i sada iznose 1.155.500,00 kn. 

 

 

 • II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Starigrad za 2020.g., 

 

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2020. godinu je 31.12.2020. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu, a za provedbu plana odgovorni su općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad. Izmjene i dopune u Planu razvojni programa napravljene su u skladu sa II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2020. godinu. 

 

 1. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020., I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2020. godinu

Izmjene i dopune navedenih  Programa propisane su posebnim zakonima: Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o socijalnoj skrbi.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu donose se II. izmjene i dopune kojima je predviđeno ukupno 775.000,00 kn. II. Izmjenom i dopunom Programom socijalne skrbi Općine Starigrad za 2020. godinu mijenja se Program socijalne skrbi Općine Starigrad za 2020. godinu, te se u sklopu aktivnosti Naknada roditeljima novorođene djece povećava iznos za 15.000,00 kn, a aktivnost Sufinanciranje troška dječjeg vrtića smanjuje se iznos za 15.000,00 kn, sveukupno za financiranje Programa socijalne skrbi određuju se sredstva u iznosu od 275.000,00 kn. 

 

 

 • Proračun Općine Starigrad za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

 

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu napravljen je prijedlog Proračuna Općine Starigrad za 2021. godinu, te projekcije za 2022. i 2023. godinu. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. U Proračun Općine Starigrad uključeni su i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić „Osmjeh“ koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda. Proračun Općine Starigrad za 2021. godinu utvrđen je u iznosu od 19.100.000,00 kn.

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 19.100.000,00 kn, a u tome prihodi poslovanja iznose 16.093.000,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000.000,00  kn i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 2.007.000,00 kn.  Ukupni rashodi i izdaci za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 19.100.000,00 kn, a uključuju rashode poslovanja u visini od 13.731.500,00 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 5.368.500,00 kn.

 

 

 • Plan razvojnih programa Općine Starigrad za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

 

Plan razvojnih programa za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Starigrad povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna Općine Starigrad. Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja prema planu za 2021. godinu je 31.12.2021. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se za svaku godinu, a za provedbu plana odgovorni su općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel. 

 

 

 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2021. godinu

 

Ovom Odlukom određuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Starigrad za 2021. Godinu, njegovo izvršavanje, zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

 

 • Programa građenja komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g., Programa javnih potreba u sportu za 2021.g., Programa javnih potreba u kulturi za 2021.g., Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2021.g., Programa socijalne skrbi za 2021.g., Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu

 

Obveza donošenja zajedno sa godišnjim proračunom za svaku kalendarsku godinu te obvezan sadržaj navedenih Programa propisani su posebnim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o sportu, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

– Za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini predviđeno je ukupno 2.425.000,00 kuna.

– Za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture predviđeno je ukupno 5.895.000,00 kuna.

– Prihodi proračuna od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a kao 30% ukupnog iznosa naknade, planiran je u iznosu od 50.000,00 utrošiti će se namjenski.

– Sredstva za program javnih potreba u području sporta predviđena su u iznosu od 135.000,00 kuna.

– Sredstva za program javnih potreba u kulturi predviđena su  u iznosu od 105.000,00 kuna.

– Za ostvarivanje raznih oblika socijalne skrbi predviđena su sredstva u iznosu od 275.000,00 kuna.

– Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi provodi se za više različitih programa za koje je u proračunu predviđeno 1.589.500,00 kuna.

 

 

 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača za 2021. godinu

 

Odluka je donesena u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11., 61/11., 27/13., 2/14., 96/16. i 70/17)

U proračunu Općine Starigrad za 2021. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika u Općinskom vijeću u iznosu od 55.000,00 kn. 

 

 

 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone

 

Odlukom se određuje vrste građevina, vrste radova, područja, razdoblje i vrijeme na koje se odnosi privremena zabrana radova, provođenje nadzora nad primjenom Odluke i prekršajne sankcije. Zabrana se odnosi na cijelo područje Općine Starigrad i odnosi se na slijedeća razdoblja:

 • od 1. travnja do 5. travnja 2021. g. od 0:00 do 24:00
 • 3. lipnja 2021.g. od 0:00 do 24:00
 • od 15. lipnja do 15. rujna 2021. godine od 0:00 do 24:00 

 

 

 • Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu, donošenje plana razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu

 

Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2020. godinu koju se predložio Općinski načelnik i donosi  plana razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu. Ovi akti temelje se na Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18 i 31/20).

Trenutno nema komentara na ovaj članak

Registriraj se i komentiraj!

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.