Radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije 2015. – 2020

U ponedjeljak i utorak, 9. i 10. studenog 2015. godine, u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije održane su radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije 2015. – 2020. i Strategije razvoja urbanog područja Grada Zadra do 2020. godine u organizaciji Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.
Ravnateljica ZADRE NOVE Sanja Peričić i njena zamjenica Marica Babić vodile su radne skupine koje su okupile značajan broj predstavnika privatnog, civilnog i javnog sektora čija je zadaća bila dati svoja mišljenja, komentare i prijedloge koji će se potom uvrstiti u SWOT analize ovih dvaju strateških dokumenata.
„Odaziv privatnog sektora bio je izrazito velik što ukazuje na zainteresiranost privanog sektora za aktivno uključivanje u definiranje smjernica razvoja naše županije,“ istaknula je Sanja Peričić.
SWOT analiza Županijske razvojne strategije uključuje sektor pametnog, održivog i uključivog rasta te poljoprivrede i ruralnog razvoja, dok SWOT analiza Strategije razvoja urbanog područja Grada Zadra uključuje pametan, održiv i uključiv rast iz svog djelokruga nadležnosti, odnosno urbanog područja Grada Zadra.
Tijekom održavanja radnih skupina njihovi članovi, kroz argumentiranu raspravu, trudili su se ponuditi najbolje moguće inpute koji će biti uvršteni u ove dvije strategije, a svjesni značenja ovih strategija za razvoj Zadarske županije u cjelini te posebno njenog urbanog područja.
Naime, ove dvije strategije temelj su na kojima će se stvarati budući razvojni projekti i povlačiti europska i nacionalna sredstva.
Ravnateljica Peričić bila je zadovoljna značajnim odazivom članova radnih skupina čime je postignut partnerski pristup pri izradi ovih dokumenata, a koji je ključan za postizanje kvalitete sadržaja dokumenata kao što su ove dvije strategije.
Sljedeći korak u procesu izrada strategija je definiranje ciljeva, prioriteta i mjera na koje će također biti pozvani članovi radnih skupina.