Sjednica Općinskog vijeća Općine Starigrad; Prihvaćen proračun Sjednica Općinskog vijeća Općine Starigrad; Prihvaćen proračun
Na 4. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 30. studenog 2021. godine, donesene su slijedeće odluke, o kojima izvješćujemo javnost: II. izmjene i dopune  Proračuna Općine... Sjednica Općinskog vijeća Općine Starigrad; Prihvaćen proračun

Na 4. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 30. studenog 2021. godine, donesene su slijedeće odluke, o kojima izvješćujemo javnost:

 1. II. izmjene i dopune  Proračuna Općine Starigrad za 2021. godine

Temeljem članka 39. Stavka 2.  Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), Općinsko vijeće je donijelo Odluku o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2021. godinu. Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2021. godine, predlažu se II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2021. godinu kojima nije došlo do promjene iznose već samo do izmjena iznosa i/ili izvora financiranja stavki.  

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2021. godinu ovim izmjenama i dopunama iznose 20.721.405,00 kn, a u tome prihodi poslovanja iznose 17.067.042,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000.000,00  kn i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 2.654.363,00 kn. 

Ukupni rashodi i izdaci se planiraju u iznosu od 20.721.405,00 kn i uravnoteženi su sa ukupnim prihodima i primicima, a uključuju rashode poslovanja u visini od 14.662.905,00 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 6.058.500,00 kn.

 1. II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Starigrad za 2021.g., 

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2021. godinu je 31.12.2021. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu, a za provedbu plana odgovorni su općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad. Izmjene i dopune u Planu razvojni programa napravljene su u skladu sa II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2021. godinu. 

       3.    I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021., I. izmjene i dopune Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021., II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2021. godini

Izmjene i dopune navedenih  Programa propisane su posebnim zakonima: Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu donose se II. izmjene i dopune kojima je predviđeno ukupno 3.315.000,00 kn a programom održavanja 6.720.000,00 kuna.

I. Izmjenom i dopunom Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad mijenja se Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2021. godini, te se u sklopu aktivnosti Dječji vrtić „Osmjeh“ smanjuju sredstva za iznos od 130.390,00 kuna i sredstva programa ukupno iznose 1.459.110,00 kuna.

 1. Proračun Općine Starigrad za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu napravljen je prijedlog Proračuna Općine Starigrad za 2022. godinu, te projekcije za 2023. i 2024. godinu. U Proračun Općine Starigrad uključeni su i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić „Osmjeh“ koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda. Proračun Općine Starigrad za 2021. godinu utvrđen je u iznosu od 19.155.950,00 kn.

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 19.155.950,00 kn, a u tome prihodi poslovanja iznose 15.635.950,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000.000,00  kn i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 2.520.000,00 kn. 

Od ukupnih rashoda i izdataka planiranih za 2022. godinu u iznosu od 19.155.950,00 kn na rashode poslovanja odnosi se 11.982.450,00 kn, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 7.173.500,00 kn.

 1. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2022. godinu

Ovom Odlukom određuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Starigrad za 2022. godinu, njegovo izvršavanje, zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 1. Program građenja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g., Program javnih potreba u sportu za 2022.g., Program javnih potreba u kulturi za 2022.g., Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2022.g., Program socijalne skrbi za 2022.g., Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

Obveza donošenja zajedno sa godišnjim proračunom za svaku kalendarsku godinu te obvezan sadržaj navedenih Programa propisani su posebnim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o sportu, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

– Za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini predviđeno je ukupno 2.250.000,00 kuna.

– Za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture predviđeno je ukupno 4.330.000,00 kuna.

– Prihodi proračuna od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a kao 30% ukupnog iznosa naknade, planiran je u iznosu od 50.000,00 utrošiti će se namjenski.

– Sredstva za program javnih potreba u području sporta predviđena su u iznosu od 135.000,00 kuna.

– Sredstva za program javnih potreba u kulturi predviđena su  u iznosu od 105.000,00 kuna.

– Za ostvarivanje raznih oblika socijalne skrbi predviđena su sredstva u iznosu od 275.000,00 kuna.

– Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi provodi se za više različitih programa za koje je u proračunu predviđeno 1.600.950,00 kuna.

 1. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača za 2022. godinu

Odluka je donesena u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11., 61/11., 27/13., 2/14., 96/16. i 70/17)

U proračunu Općine Starigrad za 2022. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika u Općinskom vijeću u iznosu od 55.000,00 kn. 

 1. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone

Odlukom se određuje vrste građevina, vrste radova, područja, razdoblje i vrijeme na koje se odnosi privremena zabrana radova, provođenje nadzora nad primjenom Odluke i prekršajne sankcije. Zabrana se odnosi na cijelo područje Općine Starigrad i odnosi se na slijedeća razdoblja:

 • od 14. travnja do 18. travnja 2022. godine
 • od 15. lipnja do 15. rujna 2022. godine 
 1. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Starigrad za razdoblje od 2021. godine do 2027. godine

Strategija upravljanja imovinom Općine Starigrad za razdoblje od 2021. do 2027. godine donesena je u skladu sa člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN br. 52/18), za razdoblje od sedam godina u kojoj su određeni dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Općine Starigrad i Republike Hrvatske. Strategija je izrađena i prema preporukama provedene revizije za Općinu Starigrad navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji – upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Zadarske županije.

 1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Starigrad

U članku 2. spomenute Odluke navedeni su razlozi izmjena i dopuna.

Pristupit će se izradi i donošenju izmjena i dopuna PPUO Starigrad a koje se odnose na:

 1. izmjenu uvjeta za građenje u građevinskom području naselja i u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja radi kvalitetnije provedbe Plana,
 2. usklađenje izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja sa Prostornim planom Zadarske županije
 3. izmjenu i dopunu planirane namjene u građevinskom području naselja radi povećanja kvalitete življenja u naseljima i privlačenje investicija u gospodarstvu,
 4. preraspodjelu manjih dijelova građevinskih područja (ispravak granica građevinskih područja radi uklanjanja zapreka u građenju u istim)
 5. dopunu uvjeta za građenje i uređenje zemljišta izvan građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, 
 6. provjeru i izmjenu dijela planirane prometne mreže i postojećih prometnica planirane za rekonstrukciju radi usklađenja sa stanjem na terenu i vlasničkom strukturom katastarskih čestica, 
 7. izmjenu i dopunu uvjeta za građenje infrastrukturne mreže,
 8. dopunu pučkih graditeljskih cjelina (zaselaka) u kartografskim prikazima Plana
 1. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Starigrad

U postojećoj Odluci u članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Za objekte koji se ozakonjuju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), rješenjem o utvrđivanju komunalnog doprinosa odobrava se popust na ukupan iznos od 15 % , a za jednokratnu uplatu dodatnih 25 % popusta. Ovaj popust ne mogu koristiti obveznici koji ostvaruju oslobođenje temeljem članka 9. ove Odluke.“

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu, donošenje plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu te Plana djelovanja Općine Starigrad u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2021. godinu koju se predložio Općinski načelnik, donosi se plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu te Plan djelovanja Općine Starigrad u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. Ovi akti temelje se na Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18 i 31/20) i Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19).

U Starigradu Paklenici, 3. prosinca 2021. g. 

Pripremila:                                 Načelnik:

Marija Jukić, struč.spec.admin.publ.                    Krste Ramić, dipl.oec. v.r.

Trenutno nema komentara na ovaj članak

Registriraj se i komentiraj!

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *