SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Sve točke usvojene jednoglasno!

Gotovo bez rasprave i  jednoglasno po svim točkama dnevnog reda protekla je 24. sjednica Skupštine Zadarske županije. Usvojen je izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu. Proračun za 2016. godinu iznosi 752.194.000 kuna što je 91% od planiranog. Povećanje prihoda od 325 posto u odnosu na godinu ranije rezultat je uključivanja u proračun ustanova u zdravstvu, a višak prihoda Zadarske županije od 3 milijuna kuna u narednom razdoblju rasporedit će se projekte Zadarske županije, kapitalni projekt Poslovne zgrade te aktivnosti zaštite i spašavanja.

Usvojene su  Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2017. godinu. Izmjenama i dopunama  povećana su  sredstava redovitog održavanja u iznosu od 325.216 kuna koliko je viška prihoda iz 2016. godine. U obrazloženju  stoji da su sredstva za građenje županijskih i lokalnih cesta povećana  sa 700.000 planiranih u 2017. godini  na iznos od 3.200.000,00 kn.

Bez rasprave dana je suglasnost  na Statut Opće bolnice Zadar, i Domu zdravlja Zadarske županije za izdvajanje i Zavodu za hitnu medicinu za preuzimanje obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza te Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za raspolaganje imovinom za gradnju zgrade Ispostave Zavoda u Ninu. Financijskim planom Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije za 2017. godinu osigurana su sredstva za gradnju zgrade Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Ispostave Nin s procijenjenom vrijednošću nabave u iznosu od 2.625.690,00 kuna (bez PDV-a).
Grad Nin dao je zemljište od 1415 m2 bez naknade te je Zavod u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru upisan kao vlasnik tog zemljišta. Građevinsku dozvolu za gradnju dobili su 22. siječnja prošle godine.
Površina zgrade je 401,15m2 od čega 196,50 m2 se odnosi na prizemlje gdje bi bila hitna medicinska služba, prvi kat 191,17 m2 odnosi se na dodatni prostor za zaposlenike Zavoda za hitnu medicinu, te 13,48 m2 odnosi se na krovište. Osigurano je i ukupno 7 parkirnih mjesta.
Vijećnici su donijeli Odluku o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Zadarske županije u 2017. godini, Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima  koji se griju na drva u 2017. godini, Odluku o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2017. godini te Odluku  o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija, Doma za starije i nemoćne osobe Zadar u 2017. godini.

Usvojen je Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2017. godinu. HGSS ima značajnu ulogu u civilnoj zaštiti u Zadarskoj županiji. Stoga Zadarska županija dugi niz godina ima ostvarenu suradnju temeljem koje sustavno financijski podupire rad HGSS-a, Stanice Zadar što je i formalizirano sklapanjem Sporazuma o utvrđivanju zajedničkog interesa u spašavanju i zaštiti ljudskih života . Za provođenje ovog Programa javnih potreba osigurana su sredstva u Proračunu Zadarske županije za 2017.godinu u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna.

Donesen je Program održavanja Sustava javnog navodnjavanja „Baštica I. faza“ za 2017. godinu. Ovaj Program definira ukupne potrebne količine vode  i dinamiku rada sustava navodnjavanja te godišnji plan navodnjavanja za sustav Baštica I. faza kojim je obuhvaćeno 17 korisnika. S tim u vezi donesena je i Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za ovaj Sustav . Naknadu u visini fiksnih godišnjih troškova plaćaju svi korisnici sustava javnog navodnjavanja unutar zone obuhvata sustava navodnjavanja za troškove: upravljanja i rukovanja, troškove održavanja i zajedničke troškova sustava javnog navodnjavanja. Naknada se obračunava po jedinici poljoprivredne površine (ha). Naknadu za varijabilne troškove plaćaju krajnji korisnici za isporučenu vodu i obračunavaju se po m3 utrošene vode. Mjerenje utroška vode vrši se na vodomjeru krajnjeg korisnika.

Na Skupštini su imenovani članovi Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj: XIII/101 Pag . U Komisiju se imenuju: Nevenka Marinović, predsjednica, Zoran Šikić i  Tomislav Šarić za članove.

Uobičajeno, vijećnici su tijekom Aktualnog sata postavljali pitanja na koja će najvećim dijelom odgovore dobiti u pisanom obliku.