SLAVICA JELIČIĆ UPOZORAVA: Prezaduženi Grad Biograd ponovo se zadužuje za velik iznos!

Na stranicama Grada Biograda na moru u tijeku je otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano uz prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Biograda na Moru (rebalans) za 2016. godinu.
Gradska vijećnica i predsjednica Gradskog odbora SDP-a Biograd upozorava:
“Iz obrazloženja se da iščitati da se rebalansom proračuna ukupni prihodi u 2016.godini planiraju u iznosu od 80.847.373,00 kuna od čega je 19.000.000,00 kuna namjenjeno za pokriće manjka prihoda nad rashodima nastalim u prethodnim godinama. Za rashode koji će nastati u 2016.godini osigurava se iznos od 61.947.373,00 kuna.
Rebalans se predlaže zbog smanjenja prihoda od komunalnih doprinosa i naknada te od prodaje materijalne imovine u iznosu od 4.911.500,00 kuna, a isti iznos će se namaknuti novim zaduženjem za taj iznos. To znači da ćemo za naredni period morati vratiti 23.911.500,00 kuna.
Ujedno će se izvršiti smanjenje rashoda na stavkama izgradnje reciklažnog dvorišta za 1.500.000,00 kuna kao i na još nekim stavkama, a neke stavke poput “ostali projekti” će se povećati za 700.000,00 kuna i reprezentacija za 300.000,00 kuna(na ukupno 600.000,00 kuna).” – istaknula je Slavica Jeličić.

gradsko vijece biograd