TUŽBA DORH-A: Općina Novigrad protuzakonito se uknjižila na zemljište od 39.731 hektar!

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru, kao pravni zastupnik Republike Hrvatske, podnijelo je tužbu pred Trgovačkim sudom  u Zadru protiv Općine Novigrad radi utvrđivanja prava vlasništva na katastarskoj čestici broj 205/99 k.o.Pridraga površine 39.731 kvadratnih metar.

– Predmetna nekretnina nastala je od matične čestice kčbr.205/33 k.o. Pridraga, 1987. godine, a koja je bila uvrštena u šumskogospodarsku osnovu zadarskog užeg područja krša 1982-1991., te se stoga smatra vlasništvo Republike Hrvatske temeljem Zakona o šumama (Narodne novine 41/90). Naime, predmetna nekretnina postala je temeljem Zakona vlasništvo Republike Hrvatske jer su sve šume u društvenom vlasništvu, bez obzira nalazile li se unutar ili izvan građevne zone, postale državno vlasništvo.

– Sve šume su u društvenom vlasništvu bez obzira nalaze li se unutar  ili izvan građevinske zone postale su državno vlasništvo. Kako se Općina  Novigrad uknjižila 2006. godine na predmetnoj nekretnini temeljem  rješenja Skupštine Općine Zadar iz 1988. godine, a koja nije mogla raspolagati sa šumama i šumskim zemljištem u društvenom vlasništvu, niti  predstavlja ispravu podobnu za uknjižbu prava vlasništva na toj nekretnini  RH je podigla ovu tužbu, navode iz zadarskog DORH-a navodeći kako se tužba temelji i na članku 365. Zakona o vlasništvu te apostrofirajući  da Općina Novigrad nije imala niti upisano pravo korištenja u zemljišnim knjigama.