U GAŽENICI ĆE SE GRADITI VELIKI BMW CENTAR Zadranima će luksuzni automobili biti dostupniji!

Na idućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra, koja će se održati početkom ožujka, naći će se i prijedlog ugovora između Grada Zadra i Autokuće Tomić&Co. d.d. iz Zagreba, u kojem se navodi da postoji zajednički interes oko izgradnje komunalne infrastrukture nerazvrstane ceste, predviđene UPU Barbaričine koja će se izgraditi na nekretninama oznake čest.zem. dio 8084/1, dio 8084/5,
8084/9, 8084/11, 8084/12, dio 8089/1 i 8089/5 sve k.o. Zadar, u svrhu priključenja budućeg poslovnog objekta
investitora i susjednih katastarskih čestica na državnu cestu D8 u predjelu Zadar, Gaženica.

Izgradnjom navedene ceste poboljšala bi se i komunalna opremljenost predmetnog industrijskog područja, a sve u cilju
poticanja izgradnje industrijskih i poslovnih objekata na predmetnom području.
Ugovorne stranke sporazumne su oko toga da je investitor vlasnik nekretnine oznake čest. zem. 8089/1 k.o.
Zadar, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište, na kojoj planira izgradnju prodajno-servisnog centra BMW i
MINI.

Da bi ishodio akt za građenje predmetnog objekta, priključna nerazvrstana cesta od predmetnih nekretnina do D8 mora biti u potpunosti izgrađna.

S obzirom da je prethodno utvrđeno da je izgradnja budućeg objekta
komunalne infrastrukture u interesu obiju ugovornih stranaka, ovim se ugovorom uređuju međusobni odnosi
ugovornih strana u pogledu financiranja izgradnje predmetnog objekta komunalne infrastukture.