Usvojen proračun Općine Starigrad u iznosu od 17.426.280,00 kuna!

Na 23. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 8. prosinca 2016. godine, donesene su slijedeće odluke, o kojima je Općina Starigrad izvijestila javnost. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

“1. Proračun Općine Starigrad za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu
U skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10 i 120/13), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14) napravljen je Proračun Općine Starigrad za 2017. godinu, te projekcije za 2018. i 2019. godinu. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. U Proračun Općine Starigrad uključeni su i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić „Osmjeh“ koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda. Općine.
Proračun Općine Starigrad za 2017. godinu utvrđen je u iznosu od 17.426.280,00 kn što predstavlja povećanje proračuna od 6,5% u iznos na utvrđeni plan proračuna za 2016. godinu.
Općinsko vijeće je donijelo Proračun za 2017.g. s projekcijom za 2018. i 2019. godinu, jednoglasno (11 glasova Za).

2. Plan razvojnih programa Općine Starigrad za 2017.
Plan razvojnih programa s projekcijom za 2018. i 2019.g. raspoređen je po programima, aktivnostima i projektima. Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja prema planu za 2017. godinu je 31.12.2017. Plan razvojnih programa usklađivat će se za svaku godinu, a za provedbu plana odgovorni su općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel.

3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2017.g.
Odlukom se određuje struktura prihoda i rashoda Proračuna, njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

4. Program izgradnje komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, Program javnih potreba u sportu, Program javnih potreba u kulturi, Program socijalne skrbi, Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017.g.
Obveza donošenja zajedno sa godišnjim proračunom za svaku kalendarsku godinu te obvezan sadržaj navedenih Programa propisani su posebnim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o sportu, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
– Za ostvarivanje Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini predviđeno je ukupno 5.135.000,00 kuna.
– Za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture predviđeno je ukupno 3.105.000,00 kuna.
– Prihodi proračuna od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a kao 30% ukupnog iznosa naknade, planiran je u iznosu od 250.000,00 utrošiti će se namjenski.
– Sredstva za program javnih potreba u području sporta predviđena su u iznosu od 320.000,00 kuna.
– Sredstva za program javnih potreba u kulturi predviđena su sredstva u iznosu od 210.000,00 kuna.
– Za ostvarivanje raznih oblika socijalne skrbi predviđena su sredstva u iznosu od 230.000,00 kuna.
– Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi provodi se za više različitih programa za koje je u proračunu predviđeno 1.256.430,00 kuna.

5. Prethodna suglasnost na Financijski plan za 2017.g. s projekcijom za 2018. i 2019. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Osmjeh“ uputilo je prijedlog Financijskom plana s projekcijom na prethodnu suglasnost Općinskom vijeću te je isto u skladu sa člankom 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića „Osmjeh“ donijelo Odluku kojom se daje prethodna suglasnost.

6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Starigrad za 2017.godinu
U Proračunu za 2017. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika u Općinskom vijeću u iznosu od 55.000,00 kuna.

7. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu, donošenje plana razvoja sustava civilne zaštite za 2017.g. i smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad za period od 2017. do 2020. godine
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15.) u članku 17. propisuje zadaću predstavničkog tijela da u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

8. Odluka o davanju suglasnosti
Općinsko vijeće je donijelo odluku o davanju suglasnosti Argyruntumu d.o.o. za kratkoročno zaduživanje korištenjem okvirnog kredita (minusa po računu), davanjem jamstva, na iznos od 400.000,00 kuna. Okvirni kredit bi se koristio za smanjenje stvarnog minusa, nabavu višenamjenskog multifunkcionalnog stroja te za podmirenje PDV-a (za koji se vrši povrat).

9. Godišnji Plan davanja koncesije na području Općine Starigrad u 2017. godini
Zakon o koncesijama (NN br. 143/12.) propisuje da je davatelj koncesije dužan prije isteka tekuće kalendarske godine izraditi godišnji plan davanja koncesija iz svoje nadležnosti za iduću kalendarsku godinu, na standardnom obrascu koji objavljuje ministarstvo nadležno za financije na svojim internetskim stranicama. Općina Starigrad u 2017. godini planira dati slijedeće koncesije: za poslove crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama. Planiraju se dati 3 koncesije na rok od 5 godina, a procijenjena godišnja naknada po koncesiji je 10.000,00 kuna.

10. Odluka o imenovanju programskog za izradu znanstvene i znanstveno popularne monografije o Starigradu Paklenici i organizacijskog odbora za izradu monografije i orgranizaciju znanstveno stručnog skupa
Na prijedlog Sveučilišta u Zadru, Općinsko vijeće je donijelo odluku o imenovanju programskog odbora za izradu znanstvene i znanstveno popularne monografije o Starigradu Paklenici:
Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić,
Prof. dr. sc. dr. h. c. Branko Katalinić
Dr. sc. Marijana Tomić
Dr. sc. Zoran Šikić,
Općinsko vijeće je donijelo odluku o imenovanju članova organizacijskog odbora: načelnik općine, predsjednik Općinskog vijeća, direktorica Turističke zajednice, ravnateljica O.Š. Starigrad, predstavnik NP Paklenica, predstavnik PP Velebit, župnik, te tajnik odbora pročelnik Marin Čavić.
U Starigradu, 9. prosinca 2016.g.

 

Marija Jukić, spec. publ. adm.

Krste Ramić, dipl.oec. v.r.